En budget för skola och äldreomsorg

Idag beslutar kommunfullmäktige om Västerås stads budget för 2019. Majoriteten – S, L, C och MP – har presenterat en stark budget med tydlig koppling till Agenda 2030 och ett starkt fokus på barn, unga och äldre.

Totalt satsas cirka 50 miljoner kronor på skola och äldreomsorg, utöver full pris- och lönekompensation och kompensation för demografiska förändringar. Till största delen finansieras dessa satsningar genom en omfördelning från kommunal administration. Utöver detta lägger vi 13,4 miljoner av statliga pengar på att stärka den sociala sammanhållningen.

Som ett första steg i vår ekonomiska satsning på grundskolan omprioriteras 35 miljoner kronor till grundskolenämnden från andra kommunala verksamheter. På så vis investerar vi i undervisningskvaliteten, stärker förutsättningarna för lärare och rektorer och möjliggör för fler elever att få godkänt i alla ämnen.

Vi behöver även se till att det finns tillräckligt med skolor i kommunen. Under mandatperioden vill vi bland annat se en ny låg- och mellanstadieskola på Hammarby och en utbyggnad av Fridnässkolan.

Västerås växer och tillgången till skolor behöver vara med tidigt i planeringen när nya bostäder byggs. I budgeten ger vi därför ett uppdrag till förvaltningarna om detta. Bland annat gäller det för det nya bostadsområde som planeras i Sätra.

Inom äldreomsorgen satsar vi 9,7 miljoner kronor på att bland annat ta bort den detaljerade tidsstyrningen, stärka kvalitetsuppföljningen, inrätta en äldrekommission och inleda arbetet med att få ett slut på de delade turerna. Det är viktigt att arbetsförhållandena inom äldreomsorgen förbättras, både för de anställdas och de äldres skull.

Vi satsar även 5 miljoner kronor på hållbart och jämlikt chefskap inom äldreomsorgen. I dagsläget är det alldeles för många medarbetare per chef och under mandatperioden är vårt mål att det ska vara max 25 medarbetare per chef. För att nå dit kommer det att krävas mer resurser än vad som läggs i denna budget, men ett första delmål är max 35 medarbetare per chef i de verksamheter som idag har betydligt högre siffror.

Budgeten innehåller också en satsning för att minska segregationen. Satsningen finansieras via ett statsbidrag på 13,4 miljoner kronor under två år. De kommun- och stadsdelar där behoven är störst ska prioriteras – bibliotek och fritidsklubb på Hammarby har högst prioritet.

För att öka tryggheten och sammanhållningen i kommunen satsar vi på förebyggande insatser tillsammans med civilsamhället. Vi satsar resurser och kompetens för att få med landsbygdsperspektivet i alla kommunala beslut samtidigt som arbetet med ortsdialoger fortsätter.

Alla Sveriges kommuner, inte minst Västerås, står inför stora utmaningar. Både andelen yngre och andelen äldre kommer att öka under de kommande åren och det sätter press på kommunens finanser. Det behövs fler platser i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, fler platser på äldreboenden och en utvecklad hemtjänst. I budgeten för 2019 prioriterar vi i Utveckling Västerås kommunens kärnuppdrag – skola och äldreomsorg. Så bygger vi ett starkt Västerås.

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

Jesper Brandberg (L), kommunalråd

Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd

Markus Lindgren (MP), kommunalråd