Partierna i Utveckling Västerås har kommit överens om ett program med 140 punkter som man ska driva under mandatperioden.

Du kan ladda ner programmet här [PDF] eller läsa det nedan.


UTVECKLING VÄSTERÅS 2018-2022

Tillsammans har vi inom Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet kommit överens om att vi vill styra Västerås i ett majoritetssamarbete. Till grund för detta har vi plockat fram 140 punkter som utgör vår gemensamma plattform för fyra år.

Vi är överens om hur vi vill utveckla vår kommun, därför har samarbetet fått namnet Utveckling Västerås.

KOMMUNLEDNING, NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD

 1. Agenda 2030 ska ligga till grund för alla kommunala beslut.
 2. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet.
 3. Västerås ska vara en smart stad. Inom vård och omsorg har Västerås länge varit ett föredöme när det gäller välfärdsteknik. Det arbetet ska fortsätta. Elever ska ha goda digitala förutsättningar oavsett skola.
 4. Västerås ska fortsätta att arbeta aktivt för att attrahera nya näringslivsetableringar.
 5. God kommunal service till företag. Korta ledtiderna.
 6. Oförändrad kommunalskatt och fortsatt låga taxor.
 7. Ge ett uppdrag till styrelser och nämnder att minska sin sammanlagda administration med 10 procent, stadsledningskontoret ska minskas med 20 procent, för att kunna finansiera politiska omprioriteringar.
 8. Utlokalisera kommunala verksamheter och kontor till kommun- och stadsdelar. Minst 100 tjänster flyttas från centrala staden ut till stadsdelarna under mandatperioden.
 9. Rikta fler upphandlingar till arbetsintegrerade sociala företag, det vill säga företag vars primära syfte är att skapa jobb för personer som har svårare att komma in på arbetsmarknaden.
 10. Ställ sociala krav i upphandlingar, t ex att anbudsgivarna måste ta emot praktikanter, exempelvis från offentligt finansierade utbildningar.
 11. Inför samordnad varudistributionscentral för minskade transporter, fler närproducerade produkter, säkrare skolgårdar och bättre miljö.
 12. Ta fram en kommunal livsmedelsstrategi som ska hänga ihop med den nationella och regionala livsmedelsstrategin.
 13. Fortsätt arbetet med gröna obligationer.
 14. Planera offentliga byggnader och platser enligt konceptet universell design för bättre inkludering.
 15. Främja fortsatt utveckling av privat företagande i alla branscher. Företagande är en motor och nyckel för välståndsskapande. Västerås stad ska inte bedriva verksamhet som innebär osund konkurrens.
 16. Ta vara på Västerås unika förutsättningar att producera sunda och säkra livsmedel och miljövänlig energi, där det naturliga kretsloppet är nyckeln för att klara klimatutmaningarna och minska kommunens sårbarhet i händelse av naturkatastrof, kris eller krig.

UTBILDNING

Alla barn och elever ska bli sedda och hörda och få chansen att lyckas i skolan.

Förskolan

 1. Utökad rätt till vistelsetid i förskolan eftersom det är i förskolan grunden läggs till det livslånga lärandet. Alla barn ska ha rätt till minst fem timmar om dagen från tre års ålder, men detta får inte uppnås på bekostnad av större barngrupper.
 2. Säkerställ att förskolan finns för barn oavsett föräldrarnas arbetstider.
 3. Alla barn ska få utvecklas så som de vill oavsett könsstereotyper. Alla ska behandlas lika oavsett könsidentitet. Jobba förebyggande mot sexuella trakasserier genom att stärka den kroppsliga integriteten.
 4. Det behövs både barnskötare och förskollärare. Kompetensutveckling för förskollärare och barnskötare som vill studera vidare. Förskolans personal ska ha relevant utbildning.
 5. Stärk tillsynen över egna och fristående förskolor med tätare besök som också ska ge stöd till verksamheterna.
 6. Vi ser positivt på såväl offentliga som privata driftformer inom förskolan.
 7. Se över köreglerna inom förskolan, syskonförtur ska gälla.

Grundskola

 1. Elevernas resultat ska höjas. Skolan ska ha höga och positiva förväntningar på eleverna. Ingen elev ska lämnas efter. Under mandatperioden ska andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen höjas från 2018 års nivå på 71,9 procent till minst 78 procent, som 2010.
 2. Det långsiktiga målet ska vara att alla elever ska ha godkända betyg i alla ämnen när de går ut årskurs 9. I första hand så att det räcker för att komma in på nationellt program på gymnasiet.
 3. Läsgaranti. Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2.
 4. Höjd ersättning till grundskolan. Differensen mellan Västerås skolpeng och rikssnittet ska minst halveras. Genom omprioriteringar ska minst 70 miljoner kronor tillföras under mandatperioden (utöver löne- och priskompensation, demografi och eventuella ökningar av statsbidrag).
 5. Låt lärarna vara lärare. Minska administrationen bland annat med central rättning av nationella prov. Fler personalgrupper behövs i skolan exempelvis lärarassistenter. Tvålärarsystem bör prövas i klasser där behoven är särskilt stora.
 6. Stärk rektors pedagogiska ledarskap.
 7. Stärk barns och elevers psykiska hälsa. Åldersanpassa insatser som sätts in under olika årskurser från förskolan upp till gymnasiet.
 8. Stärk elevhälsan med fler skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Elevhälsan behöver särskild kompetens kring att upptäcka och motverka olika typer av hedersvåld.
 9. Höjd kompetens bland skolans personal för att upptäcka och agera vid misstankar om hedersrelaterat våld och förtryck.
 10. Alla elever har rätt till lugn och ro i klassrummet. Lärare ska ha rätt förutsättningar att utöva ledarskapet i klassrummet. Förstärk arbetet mot mobbning och trakasserier av alla slag.
 11. Fler och bättre skollokaler. Bygg nya skolor först i de områden där behoven är störst med hänsyn till elevernas resultat, sociala situation och lokalernas beskaffenhet. Ny låg- och mellanstadieskola på Hammarby är viktig liksom en utbyggnad av Fridnässkolan. Planera för skollokaler som motverkar skolsegregation, är ekonomiskt bärkraftiga, ger förutsättningar för rätt lärarkompetens och ändamålsenliga undervisningslokaler. Överväg att lägga skollokalerna i eget bolag för att få bättre effektivitet.
 12. Höj den digitala grundkompetensen inom skolan på kort och lång sikt. Detta ska stärka elevernas digitala förmågor och leda till höjda kunskapsresultat.
 13. Bredda rekryteringen till gymnasieprogrammen. Stärk studie- och yrkesvägledningen. Främja elever att bredda sina gymnasieval och bryta stereotypa mönster. Det är nödvändigt för att klara framtidens kompetensförsörjning.
 14. Inrätta karriärtjänster på grundskolor där behoven är som störst.

Gymnasieskolan

 1. Höj elevernas kunskaper. Fler elever ska fullfölja gymnasiet inom tre år. Avhoppen ska minska och meritvärdena höjas.
 2. Stärk det förebyggande arbetet. Fortsätt bygg ut arbetet med våldsprevention och arbete mot hedersförtryck. Viktigt att det sista gäller alla former av hedersförtryck – både pojkar och flickor, HBTQ-, hetero- och CIS-personer.
 3. Stärk elevhälsan med fler skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Höjd kompetens bland skolans personal för att upptäcka och agera vid misstankar om hedersrelaterat våld och förtryck.
 4. Låt lärarna vara lärare. Minska administrationen bland annat med central rättning av nationella prov. Fler personalgrupper behövs i skolan exempelvis lärarassistenter som kan avlasta lärare på olika sätt. Liksom att andra personalkategorier med lämplig utbildning kan ta över mentorskapet.
 5. Stärk rektors pedagogiska ledarskap.
 6. Alla yrkesförberedande gymnasieprogram ska automatiskt innehålla grundläggande högskolebehörighet utan att det går ut över yrkesfördjupande ämnen. Elever som inte vill läsa kurserna för högskolebehörighet ska kunna välja bort det.
 7. Stärkt branschsamverkan med flera gymnasieprogram. Branscherna behöver ha ett nära samarbete med skolan för att få fram framtidens arbetskraft.
 8. Fortsätt utveckla ung företagsamhet, UF på gymnasieprogrammen.
 9. Utveckla inriktningen mot jobb för elever på särgymnasiet genom att förstärka det arbetsplatsförlagda lärandet, studie- och yrkesvägledning och samarbete med vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Jobb ska alltid vara främsta målet.
 10. Utöka antalet sommarjobb till gymnasieungdomar.

Vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola

 1. Arbeta för fler yrkesinriktade SFI-spår där SFI kombineras med yrkes Vux, praktik och språkträning för snabbare etablering på arbetsmarknaden.
 2. Fortsätt utveckla Västerås yrkeshögskola med från branschen efterfrågade utbildningar.
 3. Utveckla och utöka uppföljningarna av kvalitén hos utförarna inom vuxenutbildning.
 4. Utveckla samarbetet mellan AMA Arbetsmarknad och Vuxenutbildningscentrum, VUC. Alla deltagare ska ha en personlig utvecklingsplan med slutmålet jobb. Stegförflyttningar ska följas upp och redovisas.
 5. Stötta Mälardalens högskola. Driv frågan att MDH ska bli universitet.

VÅRD OCH OMSORG

Höjd kvalitet i äldreomsorgen

 1. Öka resurserna till äldreomsorgen väsentligt utöver tillskott för demografi och pris och lönekompensation.
 2. Kvalitetsparametrar ska alltid finnas med vid utvärderingen av anbud. Huvudregeln bör vara att kvalitetsparametrar finns med inte bara som skall-krav utan även som ett av utvärderingskriterierna.
 3. Förstärk kvalitetsuppföljningarna inom äldreomsorgen.
 4. Utred och inrätta äldrekommission med en äldreombudsman. Kommissionen ska bestå av externa parter som fritt kan granska äldreomsorgen. Till sitt förfogande ska kommissionen ha en äldreombudsman dit allmänheten kan vända sig. Verksamheten ska utvärderas efter två år.
 5. Bort med den detaljerade tidssättningen inom vård och omsorg. Inför ramtid i biståndsbesluten. Det är den äldre själv som ska styra innehållet i hemtjänsten eller på boendet, i dialog med kompetent personal.
 6. Förenkla biståndsbedömningen. Personer över 90 samt personer med mer än 60 timmars hemtjänst per månad ska ha rätt till plats på servicehus.
 7. Förstärk matupplevelsen i äldreomsorgen. Jobba enligt konceptet ”Framtidens mat” angående mat och måltidsmiljön, anpassat efter äldres behov och önskemål.
 8. Motverka den psykiska ohälsan hos äldre. I samverkan med föreningsliv och studieförbund kan samtalsgrupper, utbildningar och föredrag erbjudas som främjar hälsan och ger både ökad kunskap och mening.
 9. Det är viktigt att alla som jobbar inom äldreomsorgen kan göra sig förstådda på svenska. Tydligare språkkrav hos personal i äldreomsorgen skapar ökad trygghet för de äldre, därför är det viktigt med till exempel praktisk språkträning under studietiden. Samtidigt behövs flerspråkig personal eftersom antalet äldre som inte har svenska som modersmål ökar.
 10. Bygg smartare och flexiblare i hela kommunen. Äldres behov skiftar och sjukdomar kan utvecklas under tid. Då ska det vara möjligt att flytta inom ett boende så att det passar ens behov. Bygg också fler kommunala funktioner och nyttigheter i anslutning till varandra.
 11. Fortsätt utveckla utemiljön på äldreboenden och möjliggör så att fler får komma ut.
 12. Ge fler möjligheter att uppleva kultur inom äldreomsorgen.

Social omsorg och personer med funktionsvariationer

 1. Förstärk kvalitetsuppföljningarna inom omsorgen.
 2. Utred att införa den så kallade Skottlandsmodellen med tidiga samordnade insatser för barn i en utsatt situation. Modellen innebär samarbete mellan till exempel skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis för att minska risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna.
 3. Underlätta för familjehemsplacerade barn att ha fortsatt umgänge med sina biologiska föräldrar om det är gynnsamt för barnet. Detta för att möjliggöra långsiktiga familjerelationer.
 4. Bekämpa hemlösheten. Utveckla samverkansavtalet mellan fastighetsägare och kommunens socialtjänst via Bostad Västerås. Stärk de ekonomiska drivkrafterna för ett tätare och långsiktigt samarbete mellan kommun och fastighetsägare.
 5. Undersök möjligheten att ta bort biståndsprövningen för rätten till ledsagning för personer som omfattas av LSS.
 6. Alla undantag från riktlinje för försörjningsstöd för dyra bostäder ska beslutas av Individ- och familjenämndens arbetsutskott. Undantagen ska kraftigt begränsas. Nuvarande riktlinje, där snitthyran hos Mimer utgör maxbelopp, ska fortsatt gälla.
 7. Det stora antalet vakanser och därmed påföljande höga konsultkostnader inom socialtjänsten måste elimineras. För att åstadkomma detta måste arbetsvillkoren kraftigt förbättras, till exempel högst 25 anställda per chef. Vidare måste personer som åtar sig arbetsledarskap kompenseras ekonomiskt på ett väsentligt sätt.
 8. Målet är att andelen personer med försörjningsstöd i en enskild flerfamiljsfastighet, ett enskilt kvarter eller enskild stadsdel aldrig ska uppgå till mer än 20 procent. Långsiktigt bör målet vara 10 procent.

FÖREBYGGANDE, TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET

 1. Satsning på kommun- och stadsdelsutveckling. Bibliotek, fritidsgårdar, fritidsklubbar, familjecentrum och öppen förskola behöver finnas i fler kommun- och stadsdelar än idag. Även kulturskolan ska finnas närvarande ute i stadsdelarna. Stärk fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas värderings- och jämställdhetsarbete.
 2. Öka kunskaperna om HBTQ i alla kommunala verksamheter för ett bättre bemötande. HBTQ-certifiera fler kommunala verksamheter t ex skola, förskola och äldreomsorg.
 3. Ge förskolor och skolor tillgång till genuspedagoger.
 4. Fler fältarbetande socialsekreterare ska rekryteras. Innan mandatperioden är slut ska vi ha minst tio.
 5. Djur skapar trygghet både socialt och i vård och omsorg. Till exempel kan djur på äldreboenden öka trivseln för de boende. Hästar som klipper gräset där det rör sig mycket människor, som på Lögarängen, skapar social sammanhållning.
 6. Tillämpa kameraövervakning restriktivt och bara där det har empiriskt stöd för att det verkligen förhindrar brottslighet. Övervakning och registrering av personuppgifter ska ske restriktivt och rättssäkert.
 7. Ta bort buskage som orsakar otrygghet och förstärk belysning. Byt trasiga lampor inom tre dygn. Pröva ronderande ordningsvakter och/eller boendevärdar i vissa områden.
 8. Motverka sexköp och droghandel genom förstärkt samverkan mellan kommun, länsstyrelsen, polisen och andra samhällsinsatser. Erbjud hjälp till dem som lämnar prostitution.
 9. Erbjud hjälp, utbildning och arbetsinriktad verksamhet till dem som vill lämna ett destruktivt livsmönster, till exempel genom konceptet Chance2change både för unga män och kvinnor.
 10. Motverka radikalisering. Utbilda personal inom skola, fritidsgårdar och andra verksamheter att tidigt se signaler på radikalisering hos människor som riskerar att lockas in i våldsbejakande, extremistiska grupper.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Trots ett ökat bostadsbyggande är bostadsbristen fortsatt stor i Västerås. Många vill bo i vår fina kommun och det är glädjande. Därför måste vi göra det möjligt för fler att bo bra i Västerås och ha fortsatt hög takt i byggandet. Vi ska bygga blandat och klokt, så att vi motverkar segregation och värnar grönområden.

 1. 5000 bostäder ska byggas under mandatperioden. 40 procent ska vara hyresrätter. Mål att det alltid ska finnas 100 lediga styckebyggartomter. Bygg en blandad stad för att motverka segregation.
 2. Bygg i hela kommunen. Förtätningar ska ske med förnuft och i huvudsak på ytor som används dåligt. Stoppa förtätning på grönområden. Värna produktiv jordbruksmark.
 3. Förbättra dialogen. Dialog ska inledas i tidigt stadium med närboende och andra berörda innan byggprocessen. Fler ortsdialoger runt om i kommunen samt stadsdelsdialoger. Tillämpa inslag av medborgarbudget i stadsdels- och ortsutveckling.
 4. Prioritera bostadsutvecklingen i områdena Kungsängen, Ängsgärdet, Kopparlunden och Sätra.
 5. Projekt Mälarporten med resecentrum har hög prioritet för att klara de ökande reseströmmarna och behovet av stadsutveckling.
 6. Planera byggen av förskolor, skolor och äldreboenden i tidigt skede.
 7. Hela kommunen ska ha tillgång till bredband och mobiltäckning.
 8. Utveckla fler generationsöverskridande mötesplatser runt om i kommunen. Bygg till exempel lekpark, utegym och boulebana i anslutning till varandra. Alla kommun- och stadsdelar ska ha bra mötesplatser särskilt med fokus på de mer utsatta stadsdelarna.
 9. Utveckla åstråket längs med Svartån så att det blir trygg säkert och tillgängligt. Röj buskage och förbättra belysningen.
 10. Utveckla och planera för att klara klimatförändringar, till exempel våtmarker, gröna stråk, gröna tak, dagvattenhantering och behovet av skugga.
 11. Stimulera utbyggnaden av solenergi. Fler solceller på kommunens byggnader, om det är ekonomiskt lönsamt.
 12. Pröva att bygga ett studentboende där parkeringsfrågan kan lösas i samverkan med närliggande privat aktör som har parkeringar som är outnyttjade utanför kontorstid
 13. Öka andelen trähus i nybyggnation.
 14. Fortsätt utvecklingen av kollektivtrafiken efter behov med till exempel buss till Gäddeholm, Öster Mälarstrand och tvärgående busslinjer.
 15. Utred och inför tågstopp i Tillberga, Dingtuna och mellan Hökåsen och Norra Station, i samarbete med Kollektivtrafikmyndigheten i Region Västmanland.
 16. Komplettera biogasbussarna i kollektivtrafiken med eldrivna bussar i tätorten om det är ekonomiskt lönsamt, för mindre buller i stadsmiljön.
 17. Se över taxorna för kollektivtrafiken, det ska inte vara möjligt att stapla rabatter på varandra. Färdtjänsttaxan ska vara samma som kollektivtrafiktaxan. Även sjukpensionärer bör kunna åka för halv taxa precis som övriga pensionärer.
 18. Undersök möjligheterna att höja egenfinansieringsgraden i kollektivtrafiken.
 19. Säkerställ kompetens och resurser för att få med landsbygdsperspektivet i kommunala beslut.
 20. Fortsätt utveckla cykelstaden Västerås med till exempel separerade gång- och cykelvägar, bra underhåll sommar och vinter och höghastighetscykelvägar. Fortsätt utbyggnaden av cykelvägar till orter utanför tätorten med Tortuna som prio 1.
 21. Stimulera stadsodling.
 22. Säkrare gång- och cykelvägar till skolor och förskolor.
 23. Prioritera Mälarens vatten genom investeringar i avloppsreningen. Öka reningen från läkemedelsrester, mikroplaster och hanteringen av stadens dagvatten. Prioritera att alla fastigheter är anslutna till kommunalt VA eller har moderna system för lokalt kretslopp.
 24. Genomför beslutade väginvesteringar som Söderleden och Frösåkersvägen.
 25. Uppvakta staten för att prioritera vägar och andra viktiga investeringar i bättre infrastruktur.
 26. Bygg ut laddinfrastrukturen i hela kommunen för både elbilar, elcyklar och elbåtar i takt med behovet.
 27. Rekreations- och spontanidrottsytor måste finnas med i planering av kommunen.
 28. Fullfölj Västerås del av Mälarprojektet så att Västerås hamn kan ta emot Mälarmaxbåtar.
 29. Bekämpa buller i en snabbt växande kommun.
 30. Parkeringstaxorna i röd och gul zon ska inte höjas under mandatperioden.
 31. Se över parkeringsnormen där behov finns. Snittet för parkeringsnormen i kommunen ska höjas under mandatperioden.

KULTUR, IDROTT OCH FRITID

 1. Tillgänglig kultur i alla stadsdelar. Kulturskolan ska ha verksamhet också i kommun- och stadsdelarna. Tillgängliggör biblioteket för fler. Öka de bemannade öppettiderna och öppna fler bibliotek. Spontankultur ska vara möjligt i hela kommunen.
 2. Fortsätt utveckla kulturinstitutionerna. Fördjupa samarbeten mellan Västmanlandsmusiken, Västmanlands teater och stadens museer.
 3. Skollokaler och andra lämpliga kommunala lokaler ska kunna hyras av föreningar för evenemang till självkostnadspris.
 4. Säkerställ stödet till samlingslokaler.
 5. Anslag till föreningsstöd ska justeras i takt med den demografiska utvecklingen. Det bör utvecklas så att det når fler grupper som normalt inte organiserar sig. Säkerställ att stöden går till grupper och föreningar som står för demokratiska värderingar.
 6. Liksom en fritidsbank ska det finnas en kulturbank, där elever kan låna till exempel musikinstrument.
 7. Säkerställ att resursfördelningen, träningstider och ekonomiska förutsättningar är jämlik mellan kön, ålder och olika idrotter.
 8. Västerås ska vara ledande inom bredd- och ungdomsidrott. Stöd elitidrott för att ge ungdomar förebilder och som ett sätt att öka Västerås attraktionskraft. Fortsätt att utveckla anläggningar utifrån behov som finns till exempel utomhusarena och inomhushall för friidrott. Vid byggandet av nya anläggningar ska det finnas könsneutrala omklädningsrum och toaletter.
 9. Skapa fler möjligheter till spontanidrott med tydligt jämställdhetsfokus.
 10. Komplettera det nya Lögarängsbadet med utomhusbassänger. Återuppbygg Råbybadet.
 11. Stöd höjandet Vedbobacken och utveckling av skidområdet.
 12. Fortsätt utveckla Björnön för fritid och rekreation. Utred en förbindelse med Gäddeholm och Södra Björnön.
 13. Utveckla samarbetet med civilsamhället. Till exempel genom lokal överenskommelse med civilsamhället (LÖK:en) och fler IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap.
 14. Fortsätt stödja folkbildningen via studieförbund och folkhögskolor för att klara det livslånga lärandet och den demokratiska utvecklingen.

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Västerås stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Jämlika arbetsvillkor är en grundförutsättning för att klara framtidens kompetensförsörjning i välfärden. Arbetsmiljön måste bli bättre och sjuktalen ner.

 1. Inför heltid som norm.
 2. Ta bort delade turer.
 3. Fria arbetskläder och arbetsredskap till alla som behöver det för att utöva sitt yrke.
 4. Max 25 medarbetare (omräknat till heltider) per chef. Ett första delmål som ska uppnås under mandatperioden är max 35 för de verksamheter som idag har mycket högre siffror.
 5. Lokala kommunala lönesatsningar måste under en tioårsperiod prioriteras till att utjämna ojämlika lönevillkor mellan kvinnligt dominerade yrken respektive manligt dominerade yrken med jämförbar utbildningsgrad och svårighetsgrad.
 6. Professionell handledning för personal i utsatta yrken med hög komplexitet, exempelvis personal som arbetar med personer med svåra demenssjukdomar.
 7. Bevaka eventuella kommande överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter om arbetstidsförkortning. Om parterna kommer överens om försöksverksamhet för 6 timmars arbetsdag för vårdpersonal ska Västerås ansöka om ett sådant försök.
 8. Mångfalden bland kommunens anställda ska märkas och synas. Kommunens anställda ska spegla befolkningen i alla verksamheter på alla nivåer. Kompetens ska alltid gå först.
 9. Kommunen ska ha fler anställda med funktionsvariationer. Genom att införa Resursjobb införs en modell där subventionerade anställningar samlas. Kommunen ska erbjuda tillsvidareanställningar i första hand.

BOLAGEN

 1. Värna allmännyttan och ge den rätt förutsättningar. Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng.
 2. Fortsatt utredning av Strategiska fastigheters framtida ställning.
 3. Mälarenergi ska ta ansvar för grundläggande infrastruktur i hela kommunen vad gäller el, vatten avlopp och fiber. Alla ska ha rätt att koppla upp sig till närliggande infrastruktur på affärsmässig grund.
 4. En nedtrappning av koncernbidraget till flygplatsbolaget ska ske under mandatperioden. År 2022 ska flygplatsbolaget klara sig på ett koncernbidrag på väsentligt mindre än 15 miljoner kronor. Delmål är: 20 miljoner 2019 och 15 miljoner 2021. Toleransen mot avvikelser från målen kommer framöver att vara låg från ägarens sida.Inga subventioner ska gå till linje- eller charterflyg (passagerarflyg). Det nuvarande avtalet om passagerarflyg ska tillåtas löpa ut, och någon förlängning får inte ske om inte samtliga partier i den styrande koalitionen är överens om att det, och bedömer det som en uppenbart positiv ekonomisk affär. Likaså får inga nya avtal om passagerarflyg ingås om inte samtliga partier i den styrande koalitionen är överens om det, och bedömer det som en uppenbart positiv ekonomisk affär.Brandflyg och sjuktransporter med flyg fortsätter liksom skolflyg och fritidsflyg. Samtliga dessa verksamheter måste dock i framtiden betala självkostnadspris för de flygplatstjänster de utnyttjar. Under mandatperioden skall kontakt tas med regionen om ett gemensamt ansvar för samhällsviktiga funktioner på flygplatsen.