Utveckling Västerås presenterar årsplan 2020

Du kan läsa hela årsplan 2020 här (PDF), nedan följer ett utdrag.

Stora utmaningar 

Vi fyra partier Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet lägger nu vår andra årsplan i den här mandatperioden. Vi har kommit överens om att under mandatperioden 2018-2022 gemensamt utveckla Västerås. Vi gör det i en tid när alla kommuner står inför stora utmaningar. Antalet yngre och antalet äldre ökar under de kommande åren vilket gör att vi behöver fler platser i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, fler platser på äldreboenden och en utvecklad hemtjänst. 

Detta samtidigt som trycket mot individ- och familjeomsorgen växer och fler personer med funktionsnedsättning behöver olika typer av samhällsstöd. 

Vi fortsätter med den här årsplanen att genomföra 140-punktsprogramet inom ramen för vårt samarbete Utveckling Västerås. 

Det innebär att vi kommer att investera i fler förskolor och skolor, fler äldreboenden och fler boenden för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt behöver vi underhålla våra anläggningar och bygga nytt. 

En kommun som växer behöver ny infrastruktur och vi behöver också göra investeringar för att göra den mer attraktiv och stärka utvecklingskraften. Vi vill stärka arbetet med hållbarhet inom Västerås stad. Agenda 2030 ska ligga till grund för alla kommunala beslut och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Med den här budgeten lyfter vi upp det arbetet ytterligare en nivå. 

Den viktigaste investeringen vi kan göra inför framtiden är på våra barn och unga. Det mest avgörande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet en kommun har, är en högkvalitativ grundskola där eleverna uppnår resultat, så de kan ta sig vidare till gymnasiet och där klara en examen som leder till jobb eller fortsatta studier. Stor betydelse för trygghetsarbetet har också socialtjänstens förebyggande arbete och våra insatser i stads- och kommundelarna inte minst för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Därför går vår största satsning 2020 till grundskolan och individ- och familjeomsorgens ram förstärks. 

Vi känner i grunden optimism inför framtiden. En växande kommun som utvecklas och blir mer attraktiv drar till sig nya människor med olika kompetenser, vilket gör att vi blir än mer attraktiva både för besökare och för etableringar av nya företag. 

Vi har för avsikt att förverkliga vårt politiska program. Med årsplan 2020 tar vi ytterligare steg i detta arbete. 

Vi står starka 

Västerås Stad har i grunden en stark ekonomi. Vi har inga lån i vår kommunala verksamhet utan i stället en nettokassa. Det är en bra utgångspunkt inför de investeringsbehov vi har under de kommande åren. Därför lägger vi i årsplanen ett resultat på 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det innebär 128 miljoner kronor som kommer att bidra till våra framtida investeringar. Vi behöver också ha en buffert för att klara eventuella underskott i våra nämnder. 

Budgetreserv 

I budgetreserven läggs 37,4 miljoner kronor. 13,4 miljoner kronor av dessa är öronmärkta för Tekniska nämnden och kollektivtrafiken. Anledningen till att dessa pengar inte läggs ut i ramarna är det arbete som Tekniska nämnden under hösten ska göra med översyn av kollektivtrafiktaxan så att egenfinansieringsgraden ökar. 

Uppräkning av ramar 

Förutom tidigare beslutade satsningar ger vi våra nämnder kompensation för utökade lokalkostnader för förskolor och skolor på ett nytt och starkare sätt för om- och nybyggnation. Till exempel får grundskolan full kompensation för ökade lokalkostnader. Satsningen på skollokaler innebär en utökad ram för nämnderna med 47 miljoner kronor. 

Den totala uppräkningen för demografi är 236 miljoner kronor. Tidigare beslutade satsningar är 20,5 miljoner kronor. 

Individ- och familjenämnden får en uppräkning av sin ram med 58 miljoner kronor, med anledning av det ökade trycket på socialtjänsten. 5 

Vi kompenserar styrelser och nämnder för ökade priser och lönekostnader med 75 miljoner kronor, cirka 1 procent. 

Totalt ökar nämndernas ramar med drygt 420 miljoner kronor. 

Satsning på verksamhet – administrativ effektivisering 

För att åstadkomma resurser så att vi kan göra politiska satsningar utifrån 140-punktsprogrammet, genomförs effektivisering på administrationen under två år på 10 procent på nämnderna och 20 procents effektivisering på stadsledningskontoret. För 2020 innebär det 29 miljoner kronor i administrativ effektivisering, varav 11 miljoner på stadsledningskontoret. Totalt för 2019 och 2020 frigörs 60 miljoner kronor så att vi kan göra satsningar. 

Satsningar utifrån 140-punktsprogrammet 

Grundskolepaket: 40 miljoner kronor 

Ramarna för grundskolan höjs med 40 miljoner kronor. De nya resurserna ska användas för att nå de mål som är uppsatta när det gäller kunskapsresultaten. Med detta tar vi ytterligare ett steg för att höja nivån på eleversättningen inom grundskolan. Sedan årsplan 2019 finns också ett konkret uppdrag till Grundskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd när det gäller måluppfyllelsen. 

Förskolepaket – säkra chefssatsningen inom förskolan: 5 miljoner kronor 

Vi går nu vidare i vår satsning på ett mer hållbart och jämlikt chefskap inom Västerås stads olika verksamheter. Vi lägger fem miljoner i en riktad insats mot förskoleverksamheterna. Redan under 2018 har förskolan arbetat med att minska antalet anställda per chef. Vi ser att det är viktigt att hålla i den satsningen. 

Gymnasiepaket – kvalitetssäkring i gymnasieskolan: 5 miljoner kronor 

För att säkra den höga kvaliteten i gymnasieskolan tilldelas Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5 miljoner kronor för att öka programersättningarna. 

Äldrepaket: 15 miljoner kronor 

Äldrenämnden tilldelas 15 miljoner kronor för att reformera och utveckla hemvården. Inte minst genom åtgärder som stärker utförarnas ekonomi och ökar kundernas valfrihet. Vi höjer kvaliteten på våra äldreboenden genom att tillföra mer resurser och införa kvalitetsupphandlingar 

Kulturpaket – Särskild bibliotekssatsning: 5,5 miljoner kronor 

För att kunna öppna det efterlängtade biblioteket på Hammarby, införa söndagsöppet på huvudbiblioteket och stärka de bemannade öppettiderna på övriga bibliotek förstärks Kulturnämndens budget med 5,5 miljoner kronor. 

Miljö- och klimatpaket – Agenda 2030: 5 miljoner kronor 

Vi satsar 3,5 miljoner kronor på att stärka Västerås hållbarhetsarbete. Pengarna ska användas till att följa upp och utveckla kommunens arbete med ekologisk hållbarhet och klimat, stärka upphandling inom miljö- och klimatområdet, inleda genomförandet av en samordnad varudistribution, ta fram en lokal livsmedelsstrategi och stärka den biologiska mångfalden genom ökad artrikedom i stadens miljöer. 

Dessutom ska Västerås plastbantas. En plan för att fasa ut all fossil plast ur stadens verksamheter och minska användningen av onödiga plast- och engångsartiklar ska upprättas, och invånarna ska informeras om hur de kan minska sin plastanvändning. Även en kommunomfattande kampanj för ett renare Västerås ska genomföras tillsammans med skolor och allmänhet. Vi lägger 1,5 miljoner kronor på ett ettårigt projekt för att plastbanta Västerås och minska nedskräpningen. 

Gatupaket: 3 miljoner kronor 

För att stärka driftsunderhållet för gator och vägar samt underhåll av lekplatser satsar vi 3 miljoner kronor, som ett ettårsprojekt.